معرفی و بیوگرافی پنجمین دوره اعضای شورای اسلامی شهر قزوین

حکمت اله داودی
ریاست شورای اسلامی شهر قزوین

 

مهدی عبدالرزاقی نائب رییس شورای اسلامی شهر قزوین

 

اعضای شورا "

 

مهدیه سادات قافله باشی دبیر 

 سیده منیره قوامی عضوشورا و سخنگوی شورا

 سعید دقیقی عضو شورا

 

زهرا یوسفی عضو شورا 

احد چگینی عضو شورا

فرج  اله فصیحی رامندی عضو شورا

  محسن حق شناس عضو شورا