مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

طرح حمایتی نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده تاکسی 1400/4/10-

طرح حمایتی نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده تاکسی 1400/4/10-

طرح حمایتی نوسازی و بهسازی ناوگان فرسوده تاکسی 1400/4/10-