مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

توافق شهرداری با وراث مرحوم بهزادپور مصوبه 89

توافق شهرداری با وراث مرحوم بهزادپور مصوبه 89

توافق شهرداری با وراث مرحوم بهزادپور مصوبه 89