مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

عضویت خانم قافله باشی به عنوان نماینده این شورا در کارگروه گردشگری شهر قزوین

عضویت خانم قافله باشی به عنوان نماینده این شورا در کارگروه گردشگری شهر قزوین

عضویت خانم قافله باشی به عنوان نماینده این شورا در کارگروه گردشگری شهر قزوین