مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

مساعدت به موسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی (شیرخوارگاه حلیمه

مساعدت به موسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی (شیرخوارگاه حلیمه

مساعدت به موسسه خیریه راه فرشتگان آسمانی (شیرخوارگاه حلیمه