مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶

توافق شهرداری با آقای ابوالحسنی و شرکاء

توافق شهرداری با آقای ابوالحسنی و شرکاء

توافق شهرداری با آقای ابوالحسنی و شرکاء