مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

تعیین مجددارزش اراضی و املاک واقع در طرح پروژه امام رضا (ع)

تعیین مجددارزش اراضی و املاک واقع در طرح پروژه امام رضا (ع)

تعیین مجددارزش اراضی و املاک واقع در طرح پروژه امام رضا (ع)