مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه- کمک مومنانه به اقشار آسیب دیده ایام کرونا در قالب مواسات و همدلی 99/3/17-مصوبه 43
مصوبه- تسهیلات تشویقی خسارات تاخیر تادیه اسناد نکول شده و برگشتی 99/3/17-مصوبه 42
مصوبه- نحوه محاسبه تعرفه های درآمدی 99/3/10-مصوبه 40
مصوبه- اعلام مغایرت99/3/10-مصوبه 39
مصوبه- تمدید قرارداد مراکز آموزشی ورزشی ، فرهنگی و گردشگری تحت نظارت سازمان فرهنگی -اجتماعی وورزشی 99/3/10-مصوبه 38
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شلویری99/3/10-مصوبه 37
مصوبه- توافق شهرداری با آقای حاجی آقایی یزدی99/3/10-مصوبه 36
مصوبه- توافق با وراث مرحوم ملک پور و آقای کریمی با وکالت آقای مکارمی شریفی 99/3/10-مصوبه 35
مصوبه- اعطای تسهیلات تشویقی جهت رونق ساخت و ساز در منطقه هادی آباد99/2/30-مصوبه 29
مصوبه- در خصوص توافق با وراث مرحوم بابایی با وکالت آقای بابایی و حیدری 99/2/16-مصوبه16