بررسي و تصويب پنج لايحه شهرداری در شوراي اسلامي شهر قزوین

در بیست و ششمین جلسه پارلمان محلی قزوین در سال جاری، لوایح شهرداری مورد بحث و بررسی و تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین قرار گرفت.

لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای مقابله با کرونا

به منظور خروج از وضعیت بحران پیش آمده در بیماری کرونا باید برنامه ریزی و تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

حفظ درختان کهنسال در ساخت و سازها

به منظور حفظ فضای سبز و محیط زیست می توان در ساخت و سازها و صدور پروانه ساختماني درختان کهنسال محدوده ساخت را حفظ کرد.

برگزاری جشنواره ملی عکس باغستان سنتی قزوين

به منظور معرفی باغستان سنتی قزوین در سطح ملی و فراملي ، جشنواره عکس باغستان برگزار می شود.

الزام مشارکت شهروندان در کاشت درختان قطع شده در شهر

شهروندانی که اقدام به قطع درختان در شهر می کنند، باید برای مشارکت در کاشت درخت ملزم شوند.

جريمه قطع درخت در قزوين ۴۰ درصد افزايش يافت

با تصویب نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر قزوین، جرایم قطع درختان در شهر قزوین از ابتدای سال آینده، ۴۰ درصد افزایش می یابد.

مصوبه- واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1-مصوبه 124

واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی 99/7/1- واگذاری پروژه بادامستان از طریق برگزاری مزایده عمومی...

مصوبه- واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22-مصوبه 120

واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22 واگذاری نهرمتروکه به آقای موسوی و باقری99/6/22 ...